quý

Thái độ quyết định hết thảy và tính cách quyết định vận mệnh