nhân

Người ta luôn dựa vào phương diện đạo đức để xem xét một người có tốt hay là không.