họa

Dẫu biết rằng cuộc sống luôn gặp nhiều khó khăn và khó khăn thì không bao giờ đi một mình