Đầu mạng

ĐẦU CHỤP RJ45 VAT

80.000 
160.000 
230.000